line

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การเข้ามาใช้เวปไซต์ www.bchurunway.com (“เวปไซต์”) ท่านตกลงและยอมรับ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ในการเข้าใช้สินค้าและ/หรือบริการทุกประการ BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. นิยามและการตีความ

1.1 “BCHU” หมายถึง บริษัท บีชู กรุ๊ป จำกัด นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 1999/22 หมู่บ้านดิสทริค ศรีวรา ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนศรีวรา แขวงพลับเพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร รวมถึงกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ภายใต้สัญญากับ BCHU

1.2 “สินค้า” หมายถึง สินค้าและ/หรือ บริการ ใดๆที่ BCHU จัดไว้ นำเสนอ บอกกล่าว แสดงผ่านเวปไซต์ www.bchurunway.com (“เวปไซต์”) และบริการอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่าชุด หรือเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องแต่งกาย รวมถึงเนื้อหา คำบรรยายสิ่งเหล่านั้นด้วย (“เนื้อหา”)

1.3 “ผู้ใช้” หมายถึงท่านผู้ใช้บริการ ผู้เข้าถึงเวปไซต์ ลูกค้า รวมถึงบุคคลใดๆที่ทำแทนท่านผู้ใช้บริการ ผู้เข้าถึงเวปไซต์ ลูกค้าด้วย

1.4 “เสื้อผ้า” หมายถึง เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม หรือเครื่องแต่งกาย ที่ BCHU ให้บริการแก่ผู้ใช้ และบริการเบ็ดเตล็ดอื่นๆ รายละเอียดของเสื้อผ้า ทาง BCHU จะได้บรรยายกำหนดไว้ในใบเรียกเก็บเงิน ใบแจ้งหนี้ ค่าเช่า Invoice หรือโดยเอกสารใดๆที่ BCHU แจ้งไปให้ผู้ใช้

1.5 “ระยะเวลาเช่า” หมายถึงระยะเวลา 4 วัน หรือ 8 วัน ตามที่ผู้ใช้เลือกจองเสื้อผ้า โดยเริ่มนับวันแรกที่สินค้าส่งไปถึงผู้ใช้ ณ ที่อยู่ที่ผู้ใช้ระบุ หรือสั่ง ถึงวันสุดท้ายคือวันที่ผู้ใช้ส่งคืนเสื้อผ้าให้ถึงความครอบครองของ BCHU

1.6 “ค่าเช่า” หมายถึงราคา จำนวนเงิน มูลค่า ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่า ค่าปรับ ภาษีที่ผู้ใช้ตกลงจ่าย ชำระให้กับ BCHU และอยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อ 4 ของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าให้ผู้ใช้ตามความเร่งด่วนและสถานที่ ทั้งที่ได้ระบุและมิได้ระบุไว้ในเวปไซต์เพิ่มเติมกับค่าเช่า และเรียกเก็บเงินนั้นจากผู้ใช้

1.7 “ประกันสินค้า” หมายถึงเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าสินค้าที่ BCHU แจ้งให้ลูกค้าทราบ ผู้ใช้ต้องชำระเงินประกันสินค้า ณ วันที่ตกลงเช่าสินค้า เป็นเงินเผื่อชำระค่าทำความสะอาดเล็กน้อย หรือความเสียหายเล็กน้อยที่มีมูลค่าจริงไม่เกินเงินประกันสินค้าที่ผู้ใช้ชำระ

1.8 “มัดจำ” หมายถึงเงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าสินค้าที่ BCHU แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ผู้ใช้ต้องชำระเงินมัดจำ ณ วันที่ตกลงเช่าสินค้า และจะได้รับมัดจำคืนเมื่อ BCHU ได้รับสินค้าคืน โดยที่ผู้ใช้ไม่ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ มัดจำนี้อาจถูกหักออกเพื่อชำระเงินใดๆที่ผู้ใช้ต้องชำระให้แก่ BCHU

1.9 “เครดิตเงินคืน” หมายถึงค่าเช่าและเงินมัดจำที่ผู้ใช้ได้ชำระไว้กับ BCHU และ BCHU ต้องคืนค่าเช่าและ/หรือเงินมัดจำบางส่วนให้แก่ผู้ใช้ ด้วยเหตุการยกเลิกตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อ 7.1 หรือการเปลี่ยนสินค้าตามข้อ 7.2 โดย BCHU จะพิจารณาตรวจความถูกต้องของรายการ และนำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ผ่านช่องทาง online wallet ของผู้ใช้ที่เปิดไว้ ภายใน 10 วันทำการ

1.10 “วันส่งคืน” หมายถึง วันสุดท้ายของระยะเวลาเช่าคือวันถึงกำหนดคืนสินค้า

1.11 “รายการ” หมายถึงนิติกรรมใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำลงผ่านเวปไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการเช่า ยกเลิกการเช่ารวมถึงการเพิ่มเติมหรือแก้ไขการเช่า แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

1.12 “ข้อมูลของผู้ใช้” หมายถึง ข้อมูล ตัวหนังสือ ภาพ แฟ้มข้อมูล (file) จุดเชื่อมต่อ (link) ชุดคำสั่ง (software)การสนทนา (chat)การสื่อสารใดๆ เช่นภาพ และ/หรือ การที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใดๆเกี่ยวกับเวปไซต์

1.13 “ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้” หมายถึง ข้อมูล รูปถ่าย ตัวเลข รหัส บัตรเครดิตหรือที่ผู้ใช้ให้ไว้ หรือใช้ชำระเงินแก่ BCHU ไม่ว่าผู้ใช้จะให้ไว้เพื่อชำระเงินตามรายการทางเวปไซต์ในปัจจุบันหรือในอนาคต หรือที่ผู้ใช้ให้ไว้แก่ BCHU เพื่อรับเงินใดๆคืนจาก BCHU

2. การก่อขึ้นเป็นสัญญา

2.1 ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ระเบียบการดำเนินงาน นโยบาย และคำแนะนำทั้งหลาย ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ (หากมีภายหลัง) ที่ BCHU แสดงไว้ในเวปไซต์ การคลิ๊ก กด เข้าดูส่วนใดๆของเวปไซต์ ผู้ใช้ตระหนักและตกลงว่า การกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ เช่นการเช่า ผู้ใช้ทราบถึงผลของการกระทำนั้นๆ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นี้ทุกประการ

2.2 หากมีผู้ใช้มากกว่า 1 รายเข้าหรือใช้เวปไซต์จากรหัสสมาชิกเดียวกัน หรือจาก IP address เดียวกัน ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้ทุกคนจะหากมีผู้ใช้มากกว่า 1 รายเข้าหรือใช้เวปไซต์จากรหัสสมาชิกเดียวกัน หรือจาก IP address เดียวกัน ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้ทุกคนจะมีความรับผิดร่วมกันในการชำระเงิน และ/หรือผลของนิติกรรมนั้น หากผู้ใช้ ผู้ตกลงทำนิติกรรม ผู้ชำระเงิน เจ้าของบัตรเครดิต เป็นคนละบุคคลกัน ผู้ใช้ตกลงว่าบุคคลทุกคนเหล่านั้นเป็นผู้ใช้ร่วมกัน

2.3 การตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้ตกลงว่าเป็นการยอมรับแบบไม่มีเงื่อนไขและผู้ใช้จะไม่ถอนหรือยกเลิกนิติกรรมที่ได้ทำลงไปแล้วและความยินยอมนี้ เว้นแต่จะได้ทำเป็นหนังสือแก้ไขนิติกรรมหรือความยินยอมเช่นนั้น ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาเช่า หรือก่อนถึงเวลา การเริ่ม เกี่ยวกับนิติกรรม หรือเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการแก้ไขความยินยอมนั้น อย่างไรก็ตามผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่แก้ไขนิติกรรมและ/หรือความยินยอมนั้นภายหลังระยะเวลาการเช่า หรือเรื่องที่ต้องการแก้ไขนั้นได้เริ่มขึ้นแล้ว

2.4 ผู้ใช้ยันยืนและรับประกันว่าชื่อ ที่อยู่ ตลอดจนรายละเอียดส่วนบุคคลของผู้ใช้ เป็นความจริง เป็นข้อมูลปัจจุบัน และยังสามารถอ้างอิงเพื่อการทำนิติกรรมที่สมบูรณ์ได้ ผู้ใช้ตกลงแจ้งให้ BCHU ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ บัตรเครดิต โทรศัพท์ สถานที่ติดต่อ สถานที่ส่งสินค้า สถานที่รับสินค้า ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนผู้ใช้ประสงค์จะให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมีผล ผู้ใช้ตกลงว่าจะรับผิดชดใช้ความเสียหายอย่างใดๆหากผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้

2.5 ผู้ใช้ตกลงว่าสินค้าที่ให้บริการในเวปไซต์นี้ต้องทำตามข้อตกลงและเงื่อนไข เว้นไว้แต่ว่าจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่น

ค่าเช่าและการชำระเงิน

3.1 ผู้ใช้ตกลงเช่า และ BCHU ตกลงให้เช่า สินค้าและ/หรือเสื้อผ้า ในอัตราค่าเช่า ค่าประกันสินค้า ค่ามัดจำ ค่าขนส่ง ภาษี และอื่นๆ (หากมี) ตามมูลค่าที่ BCHU แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ

3.2 ผู้ใช้ตกลงชำระเงินค่าเช่า ซึ่งรวมถึงค่าประกันสินค้า ค่ามัดจำ ค่าปรับ ค่าเสียหาย และเงินใดๆที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดขึ้นจากการใช้สินค้าและหรือบริการของ BCHU ทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต และยินยอมให้ BCHU ตัดบัตรเครดิตเพื่อชำระเงินต่างๆดังกล่าวข้างต้นตามรายละเอียดที่ผู้ใช้กรอกลงหรือให้ไว้กับเวปไซต์ หรือหาก BCHU ตกลงและยินยอม ผู้ใช้อาจชำระด้วยวิธีโอนเงินธนาคาร หรือเงินสดเป็นครั้งคราวไปแล้วแต่กรณี

3.2.1 ผู้ใช้ตกลงยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุลผู้ถือบัตร และข้อมูลของบัตรเครดิต ไม่จำกัดเฉพาะเลขที่บัตร วันเดือนปีที่ออกบัตร และวันหมดอายุของบัตร ซึ่งได้ให้ไว้แก่ BCHU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าประกันสินค้า รวมถึงเพื่อการชำระหรือเป็นประกันใด ๆ ตามนโนบายการใช้สินค้าและหรือบริการจาก BCHU และยินยอมให้ BCHU ยินยอมเปิดเผยและให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ให้บริการ Payment gateway ของ BCHU เพื่อใช้เก็นรักษาและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นด้วย และให้ถือว่าการให้ความยินยอมตกลงทางระบบของ BCHU ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่ากระทำในรูปแบบใด ๆ เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมของผู้ใช้ด้วย

3.3 BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มค่าเช่ากรณีที่ผู้ใช้ประสงค์ที่จะดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติมสินค้า และผู้ใช้ตกลงชำระเงินเพิ่มนั้น หรือประกันอย่างอื่นนอกจากเงินประกันสินค้า และผู้ใช้ตกลงวางเงินนั้นตามที่เรียกร้องนั้นก่อนระยะเวลาเช่า

3.4 เงินใดๆที่ผู้ใช้ต้องชำระให้แก่ BCHU นั้น ถึงกำหนดชำระทันทีที่ผู้ใช้ตกลงเช่าหรือใช้บริการ BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาถึงกำหนดชำระให้ผู้ใช้บางรายที่ BCHU เห็นสมควร

3.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บางรายได้รับใบเรียกเก็บเงิน ใบส่งของ หรือ Invoice จาก BCHU ผู้ใช้ตกลงชำระเงินภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ

3.6 ใบเสร็จ ใบรับเงิน จะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื่อ BCHU ได้รับเงินโดยครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

3.7 ผู้ใช้ตกลงชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าอากร ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (หากมี) เพิ่มเติมไปจากเงินใดๆที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 3 นี้

4. ระยะเวลาเช่าและค่าปรับ

4.1 ระยะเวลาเช่าเริ่มนับวันแรกในวันที่สินค้าส่งไปถึงผู้ใช้ ณ ที่อยู่ที่ผู้ใช้ระบุ หรือสั่ง ไม่ว่าผู้รับจะเป็นผู้รับสินค้าเอง หรือบุคคลอื่นรับไว้ให้ หรือที่มีบุคคลใดๆได้ลงนามในใบส่งของ ถึงวันสุดท้ายคือวันที่ผู้ใช้ส่งคืนสินค้าให้ถึงความครอบครองของ BCHU ระยะเวลาเช่าปกติคือ สี่(4) หรือ แปด(8) วัน ตัวอย่างเช่น

กำหนดการเช่า 4 วัน แบ่งเป็น

วันที่ 1 วันที่ได้รับสินค้าแล้วผู้ใช้ตรวจสอบ หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนขนาดของสินค้าตามข้อ 7 วันที่ 1 คือวันที่ผู้ใช้ได้รับสินค้าที่เปลี่ยนนั้น

วันที่ 2 และวันที่ 3 ผู้ใช้ครอบครองเพื่อใส่ลองชุด และ/หรือใส่วันงาน

วันที่ 4 วันส่งคืนสินค้า ผู้ใช้ต้องนำส่งคืนก่อนเวลา 12.00 น.

ในกรณีของการเช่า แปด (8) วัน วันที่ 1 คือวันที่ได้รับสินค้า วันที่ 8 คือวันส่งคืนสินค้า

4.2 ในกรณีที่ BCHU ไม่ได้รับสินค้าคืนจากผู้ใช้ภายในวันส่งคืน ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU มีสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อวัน ต่อสินค้า (“ค่าปรับ”) จากผู้ใช้จนกว่า BCHU จะได้รับสินค้าคืน โดยไม่ตัดสิทธิ์ BCHU ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ใช้อีก

4.3 ผู้ใช้ตกลงให้ BCHU หักเงินค่าปรับ เงินประกันสินค้าหรือประกันอย่างอื่นของผู้ใช้ หรือเรียกเอาค่าปรับ และ/หรือค่าเสียหายจากบัตรเครดิต มัดจำ หรือโดยวิธีอื่นจากผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะชำระเสร็จ

4.4 ผู้ใช้ตกลงว่าหาก BCHU ได้รับสินค้าล่าช้าเป็นเวลา 20 วันหลังจากวันส่งคืน หรือสินค้าสูญหาย เสียหายเกินว่าจะซ่อมแซม หรือถ้าหากซ่อมแซมแล้วจะทำให้สินค้ามีมูลค่าลดลงกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ผู้ใช้ตกลงให้ BCHU เรียกเอาค่าปรับสิ้นเชิงจากผู้ใช้จำนวนร้อยละ 200 หรือ 2.0 เท่าของมูลค่าสินค้าตามราคาท้องตลาด ณ ขณะนั้น โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เพื่อความชัดเจนผู้ใช้ต้องชำระทั้งค่าเช่า ค่าขนส่ง ค่าปรับ ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดเมื่อ BCHU ได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้ว BCHU ตกลงให้สินค้าตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใช้ และผู้ใช้ตกลงยินยอมตามนั้น โดยไม่จำเป็นต้องคืนสินค้าให้กับ BCHU

4.5 ค่าปรับนี้ถึงกำหนดชำระทันทีที่ผู้ใช้ทำผิดข้อตกลงและเงื่อนไข

การส่งสินค้า

5.1 หน้าที่ของผู้ใช้ก่อนการนำส่งและสถานที่รับสินค้า

5.1.1 ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU จะนำส่งสินค้าให้กับผู้ใช้ ต่อเมื่อผู้ใช้ได้ชำระเงินค่าเช่า ค่าขนส่ง มัดจำ เงินประกันสินค้า ค่าปรับ ดอกเบี้ย หรือเงินค้างชำระจากการเช่าครั้งก่อน (หากมี) และผู้ใช้ได้นำส่งสินค้าและวัสดุห่อหุ้มตามข้อ 7.3 จากการเช่าครั้งก่อน (หากมี) ครบถ้วนแล้ว

5.1.2 ผู้ใช้ตกลงว่า ผู้ใช้ถือว่าได้รับสินค้าเมื่อ BCHU นำส่งสินค้า ณ สถานที่ที่ผู้ใช้ได้ระบุไว้เป็นสถานที่จัดส่ง ขณะที่ผู้ใช้ชำระเงินเพื่อการเช่าครั้งนั้นๆ ในเวปไซต์ หรือโดยวิธีหรือสถานที่อื่นที่ BCHU ได้รับแจ้งจากผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้ลงนามรับสินค้านั้นเอง หรือมีบุคคลอื่นลงนามรับแทนหรือไม่

5.2 ผู้ใช้ตกลงจ่ายค่าส่งสินค้าตามอัตราดังต่อไปนี้

5.2.1 ส่งธรรมดา เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งเช่าสินค้าก่อนถึงกำหนดส่งอย่างน้อย 2 วันทำการ – ไม่มีค่าส่งสินค้า

5.2.2 ส่งพิเศษ เมื่อผู้ใช้ส่งคำสั่งเช่าสินค้าก่อนถึงกำหนดส่งระหว่าง หนึ่งวันถึงเวลาเที่ยงของวันที่ต้องการให้ส่งสินค้า – ค่าส่งสินค้า 500 บาทต่อครั้ง ไม่ว่าเป็นกรณีส่งสินค้าครั้งแรก หรือส่งสินค้าที่เปลี่ยน หรือที่ยกเลิก ค่าส่งสินค้าแบบส่งพิเศษนี้ใช้เฉพาะการส่งสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

5.3 ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้มีหน้าที่รับสินค้า เตรียมการรับสินค้า ไม่ว่าจะรับด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับแทน ตามวันและเวลาที่ BCHU แจ้งการส่งสินค้า หากผู้ใช้ไม่รับสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงเสียค่าขนส่งให้แก่ BCHU หรือบุคคลอื่นที่ BCHU มอบหมายให้ส่งสินค้าอีกครั้ง

5.4 BCHU จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ยังคงมีหน้าที่เตรียมรับสินค้ากรณีการส่งสินค้าล่าช้าด้วย และผู้ใช้ตกลงว่า หากผู้ใช้ไม่ได้รับสินค้าเกินกว่า สาม(3) วันนับตั้งแต่วันกำหนดส่งสินค้า โดยที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้ ความรับผิดสูงสุดของ BCHU จะมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าค่าเช่า หรือประโยชน์ใดๆที่ BCHU ได้รับจากผู้ใช้ในการเช่าชุดครั้งนั้นๆ

5.5 ผู้ใช้ตกลงให้ปรับใช้ ข้อตกลงและเงื่อนไข ข้อ 3 ค่าเช่าและการชำระเงินมาใช้กับค่าส่งสินค้า เสมือนว่าค่าส่งสินค้าเป็นค่าเช่า

5.6 ผู้ใช้ตกลงตรวจสภาพของสินค้า หากพบว่าสินค้าผิดไปจากที่ผู้ใช้ทำรายการหน้าเวปไซต์เช่น ไม่ตรงตามคำสั่ง ไม่ถูกต้องแท้จริง ประมาณสินค้าไม่ครบ สินค้ามีตำหนิหรือเสียหาย ผู้ใช้ตกลงแจ้งให้ BCHU ทราบภายในเวลา 20.00 ของวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ใช้ได้รับสินค้าครบถ้วนถูกต้อง

5.7 สินค้าที่นำส่ง ห้ามมิให้ผู้ใช้รีด หรือทำความสะอาด

6. ความเสี่ยงและประกันภัย

6.1 BCHU เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ผู้ใช้ตกลงรับบรรดาความเสี่ยงภัย และความรับผิดในสินค้าทันทีที่ BCHU ส่งสินค้าให้กับผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นที่รับสินค้าไว้แทนผู้ใช้

6.2 ผู้ใช้ทราบว่าสินค้าที่เช่านั้นมีมาตรฐานสูงกว่าปกติทั่วไป สินค้ามีความละเอียดอ่อน เปราะบาง แตกหัก ขาดง่าย ผู้ใช้ตกลงระวังรักษาเสมือนหนึ่งว่าเป็นเจ้าของในสินค้านั้น และด้วยความระมัดระวังสูงกว่าปกติทั่วไป

6.3 ผู้ใช้ตกลงทำประกันวินาศภัยทันทีที่ทำรายการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง

6.4 ในกรณีที่สินค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือที่ BCHU เห็นว่าเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม ไม่ว่าจะเกิดจากการกระทำที่ตั้งใจ ไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากการละเว้นก็ตาม ผู้ใช้ตกลงใช้ราคาให้กับ BCHU เป็นจำนวนเงินร้อยละ 200 หรือเท่ากับ 2.0 เท่าของมูลค่าสินค้าที่ปรากฏอยู่บนหน้าเวปไซต์ของสินค้าที่ผู้ใช้เช่า หรือทำรายการ

7. การยกเลิก ขนาดสินค้า และการนำส่งคืน

7.1 ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกรายการเช่า ผู้ใช้ต้องทำการยกเลิกผ่านหน้าเวปไซต์และระบบสมาชิก และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

7.1.1 หากยกเลิกเป็นเวลาตั้งแต่ 30 วันก่อนถึงวันกำหนดส่งสินค้า ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก และได้รับเงินค่าเช่าคืนผ่านช่องทาง online wallet โดยผู้ใช้ตกลงให้ BCHU หักค่าประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ก่อนคืนให้กับผู้ใช้

7.1.2 หากยกเลิกเป็นเวลาน้อยกว่า 30 วันแต่มากกว่า 14 วันก่อนถึงวันกำหนดส่งสินค้า ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิก และได้รับเครดิตเงินคืน ผ่านช่องทาง online wallet ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ตกลงให้ BCHU หักค่าประกัน ค่าธรรมเนียม ค่าส่ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ก่อนการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ใช้

7.1.3 หากยกเลิกเป็นเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนถึงวันกำหนดส่งสินค้า ผู้ใช้จะได้รับเงินค่าเช่าคืนผ่านการเครดิตเงินค่าเช่าผ่านช่องทาง online wallet ของผู้ใช้ หักด้วยค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท หรือโดยวิธีอื่นที่ BCHU เห็นสมควร

7.1.4 หาก BCHU ได้เริ่มกระบวนการจัดส่งสินค้าแล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถทำยกเลิกการรายการเช่า และไม่ได้รับเงินคืนทุกรณี

7.2 หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนขนาดของสินค้า

7.2.1 กรณีที่มีสินค้าขนาดอื่นให้เปลี่ยนและ BCHU จะนำส่งสินค้าตามระบบวิธีปกติเสมือนเป็นการทำรายการเช่าใหม่ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้มีคำสั่งให้ส่งด่วนและได้ชำระค่าส่งสินค้านั้นแล้ว

7.2.2 กรณีไม่มีสินค้าขนาดอื่นให้เปลี่ยน BCHU ตกลงรับคืนสินค้าและคืนค่าเช่า หักด้วยเงินประกัน ค่าขนส่งและค่าใช้อื่นๆ (ถ้ามี) ด้วยวิธีเครดิตเงินคืนผ่านช่องทาง online wallet ของผู้ใช้

7.2.3 กรณีที่ผู้ใช้ประสงค์จะเปลี่ยนแบบของสินค้า ผู้ใช้สามารถทำได้โดยการทำรายการผ่านหน้าเวปไซต์และระบบสมาชิก

(ก) หากรายการที่เช่าใหม่มีราคาสูงขึ้น ผู้ใช้ต้องเสียค่าเช่าเงินมัดจำ ค่าประกันสินค้า ส่วนต่างที่สูงขึ้น และค่าขนส่งเพิ่ม

(ข) หากรายการที่เช่าใหม่มีราคาต่ำลง ผู้ใช้จะได้รับส่วนต่างคืนเฉพาะค่าเช่าและค่าประกันสินค้าคืนเป็นเครดิตเงินคืนผ่านช่องทาง online wallet ของผู้ใช้ และเสียค่าขนส่งเพิ่ม

7.2.4 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ผู้ใช้ต้องแจ้งเปลี่ยนสินค้าให้ BCHU ทราบภายในเวลา 20.00 น.ของวันที่ได้รับสินค้า มิฉะนั้นจะถือว่าระยะเวลาการเช่าได้เริ่มขึ้นแล้ว การเปลี่ยนขนาดสินค้าจะถือว่าเป็นการเช่าสินค้าชิ้นใหม่ และผู้ใช้ต้องเสียค่าเช่าและค่าขนส่งอีกครั้ง และผู้ใช้ต้องนำส่งคืนสินค้าและวัสดุห่อหุ้มให้ BCHU ทันที มิฉะนั้น BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำส่งสินค้าใดๆให้ผู้ใช้

7.2.5 ผู้ใช้ตกลงชำระค่าส่งตามข้อ 5.2 เพื่อการส่งสินค้าที่เปลี่ยนนี้ด้วย

BCHU สงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนขนาดและ/หรือของสินค้า 1 ครั้งต่อ 1 รายการการเช่าเท่านั้น

7.3 การนำส่งสินค้าคืนจากผู้ใช้ถึง BCHU

7.3.1 สินค้าต้องอยู่ในสภาพดีเช่นเดียวกับที่ BCHU ส่งมอบสินค้าให้ผู้ใช้ ไม่มีการชำรุด ฉีดขาด และต้องเป็นชิ้นเดียวกันกับที่ BCHU ส่งมอบให้ผู้ใช้

7.3.2 ผู้ใช้ตกลงว่าวัสดุห่อหุ้มทุกชิ้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ BCHU ที่ให้ผู้ใช้ยืมเพื่อความสะดวกในการขนส่งเท่านั้น ผู้ใช้ตกลงนำส่งสินค้าคืนภายในระยะเวลาเช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เองเพื่อให้ BCHU ได้รับสินค้าในวันส่งคืน หากผู้ใช้ไม่นำส่งวัสดุห่อหุ้มดังกล่าว ผู้ใช้ตกลงให้ปรับผู้ใช้เป็นเงิน 500 บาท ต่อชิ้น ไม่รวมภาษี

7.3.2.1 หากส่งคืนด้วยวิธีการนำส่งที่ โชว์รูมของ BCHU หรือนำส่งทางไปรษณีย์ไทย โดยบรรจุกล่องที่ BCHU ได้ชำระค่าฝากส่งไว้แล้ว ผู้ใช้ไม่ต้องเสียค่าส่ง

7.3.2.1 หากผู้ใช้ประสงค์ให้ไปรับสินค้า ณ สถานที่ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องเสียค่าส่งจำนวน 500 บาท อัตราค่าบริการนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น

7.3.3 ในกรณีที่ผู้ใช้ใช้สิทธิยกเลิกรายการเช่าตามข้อ 7.1 หรือเปลี่ยนขนาดของสินค้าตามข้อ 7.2 หรือด้วยเหตุอื่นใด ผู้ใช้ตกลงนำส่งสินค้าคืน BCHU ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ผู้ใช้ได้รับสินค้าตามการส่งสินค้าข้อ 5 และ BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำส่งสินค้าชิ้นที่เปลี่ยน หากยังไม่ได้สินค้าชิ้นเดิมคืน

7.3.4 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU มีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับคืนสินค้า หากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และผู้ใช้ยังคงมีความรับผิดต่อสินค้าอยู่

8. BCHU คืนเงินใดๆ และเงินประกัน

8.1 เมื่อ BCHU ได้รับสินค้าคืน และเป็นไปตามข้อ 7.3 BCHU ตกลงออกการแจ้งไปให้ลูกค้าว่า BCHU ได้รับสินค้า ครบถ้วน ถูกต้อง

8.2 ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU มีสิทธิหักค่าเสียหาย ค่าซ่อมแซม ค่าขนส่ง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆอันเกี่ยวข้องกับสินค้าก่อนการคืนเงินใดๆ ให้ผู้ใช้

8.3 จำนวนเงินที่ BCHU คืนให้แก่ผู้ใช้จะเป็นจำนวนเงินที่ไม่มีดอกเบี้ย และจะให้เครดิตเงินคืน หรือเงิน (แล้วแต่กรณี) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่ BCHU ได้รับคำสั่งและหลักฐานต่างๆจากผู้ใช้ครบถ้วน

8.4 การคืนเงิน ให้ส่วนลด เครดิตเงินคืน ถือเป็นสิทธิเด็ดขาดของ BCHU ซึ่งอาจจะพิจารณาให้ ยกเลิก เพิกถอนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

8.5 จำนวนเงินทั้งสิ้นที่ BCHU ต้องรับผิดต่อผู้ใช้ (หากมี) ผู้ใช้ตกลงว่าความรับผิดนั้นจะไม่เกินจำนวนเงินที่ BCHU ได้รับจากผู้ใช้รายนั้น

9. หน้าที่อื่นๆของผู้ใช้

9.1 นอกจากผู้ใช้จะมีหน้าที่ระวังรักษาสินค้าตามข้อ 6 แล้ว ผู้ใช้ต้องเก็บรักษาสินค้าในสถานที่ปลอดภัย มีอุณหภูมิที่สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้

9.2 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่นำสินค้าที่ทำรายการกับ BCHU ออกให้เช่า หรือให้บุคคลอื่นใช้ หรือทำให้เสื่อมค่า เสื่อมราคา นำไปจำนำ หรือประกันหนี้ ใช้หนี้ หรือการกระทำอื่นๆผิดวัตถุประสงค์ไปจากข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หรือทำรายการแทนบุคคลอื่น หรือที่เมื่อ BCHU ทราบ จะปฏิเสธ ไม่ยินยอมให้ผู้ใช้ทำรายการกับ BCHU

9.3 ผู้ใช้จะไม่ดัดแปลง ตกแต่งเพิ่มเติม ซ่อมแซม ขัดถู ซัก รีด อบไอน้ำ สินค้าเป็นอันขาด

9.4 ผู้ใช้ต้องแจ้งให้ BCHU ทราบทันทีถึงกรณีสินค้ามีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาเช่า

10. ข้อสงวนสิทธิของ BCHU

10.1 ผู้ใช้มีหน้าที่ศึกษา สอบถาม ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนตกลงทำนิติกรรมอย่างใดๆกับ BCHU ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU อาจยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

10.2 ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU อาจยกเลิกรายการใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำลงผ่านเวปไซต์โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ ไม่ว่าผู้ใช้จะได้รับหรือยังไม่ได้รับสินค้าก็ตามโดย BCHU จะมีการแจ้งเป็นอีเมลหรือข้อความหรือทางโทรศัพท์ให้ผู้ใช้ทราบ โดย BCHU จะคืนเงินตามอัตราส่วนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หากมี) ให้ผู้ใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้

10.3 ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU ไม่ต้องรับผิดเพื่อความเสียหาย หรือค่าเสียหายอย่างใดจากการยกเลิกหรือแก้ไขข้อตกลง หรือการยกเลิกรายการที่ผู้ใช้ได้ทำผ่านหน้าเวปไซต์ดังกล่าว

11 กรณีผิดนัดและผลของการผิดนัด

11.1 หากผู้ใช้ทำผิด หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้เป็นผู้ผิดนัด

11.2 หากผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชำระเงินใดๆให้แก่ BCHU แต่ยังไม่ได้ชำระ ผู้ใช้ตกลงจะชำระเงินนั้นพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่างานธุรการ ค่าทนายความ ค่าที่ปรึกษา ค่าตัวแทนหรือผู้รับมอบอำนาจ ค่าปรับและค่าธรรมเนียมธนาคารหรือผู้ให้บริการทางการเงิน รวมถึงดอกเบี้ยร้อยละสิบห้า (15) ต่อปี ของยอดเงินที่ต้องชำระ และอื่นๆ นับแต่วันที่ผิดนัด จนกว่าจะชำระเสร็จ

11.3 หากผู้ใช้ผิดนัด ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้ยังต้องชำระเงินใดๆให้ BCHU จนครบถ้วน และตกลงสละสิทธิในสินค้า ยินยอมให้ BCHU ทวงถามเพื่อให้ผู้ใช้ส่งมอบสินค้าคืนทันทีที่ผิดนัด BCHU มีสิทธิบอกเลิกรายการใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำผ่านเวปไซต์ หรือรายการอื่นๆ ทันทีที่ผู้ใช้ผิดนัด BCHU สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งสินค้าให้แก่ผู้ใช้ และผู้ใช้ตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆจาก ยกเลิก และ/หรือการยึดหน่วงสินค้านี้

11.4 นอกจาก BCHU มีสิทธิตามข้อ 11.3 แล้ว ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU มีสิทธิยกเลิก ปฏิเสธ รายการใดๆ ระงับการส่งสินค้า ทั้งที่ผู้ใช้รายเดียวกันได้ทำรายการแล้วหรือจะได้ทำรายการใดๆต่อไปในอนาคตด้วย

11.5 ผู้ใช้ตกลงว่า BCHU มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ ยึดหน่วงเป็นประกัน หรือหักเงินด้วยวิธีใดๆ ออกจากวงเงินบัตรเครดิตเงินประกันสินค้า และ/หรือมัดจำ เพื่อชำระหนี้ที่ผู้ใช้มีต่อ BCHU เพื่อรายการที่ผู้ใช้ได้ทำแล้วก่อนรายการปัจจุบัน หรือที่ผู้ใช้จะได้ทำรายการใดๆในอนาคต หรือฟ้องร้องดำเนินคดี

11.6 นอกจากกรณีตาม 11.1 ที่ถือว่าผู้ใช้เป็นผู้ผิดนัดแล้ว กรณีต่อไปนี้ถือว่าผู้ใช้ตกเป็นผู้ผิดนัดเช่นกัน

11.6.1 ผู้ใช้มีเงินที่ต้องชำระแก่ BCHU และ BCHU มีเหตุให้เชื่อว่าผู้ใช้ไม่สามารถชำระได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

11.6.2 ผู้ใช้ล้มละลาย หรือถูกฟ้องให้เป็นคดีล้มละลาย ขอประนอมหนี้กับบุคคลใดๆ อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีการโอนทรัพย์สินเพื่อการชะลอการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย

11.6.3 มีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้จัดการ หรือบุคคลใดๆเข้าจัดการทรัพย์สินของผู้ใช้

12 ข้อมูลของผู้ใช้

12.1 ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้ทั้งที่ได้ให้ไว้ในเวปไซต์ หรือที่ใดเกี่ยวกับเวปไซต์ เป็นความจริง สามารถอ้างอิงได้ ผู้ใช้เป็นเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ข้อมูลของผู้ใช้เอง เป็นข้อมูลที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยอันดีของประชาชน หรือก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบ ผู้ใช้ได้ตรวจสอบดีแล้วว่าข้อมูลของผู้ใช้ไม่เป็นละเมิดต่อบุคคลใดๆ ผู้ใช้จะไม่ปลอม ดัดแปลง แสดงข้อมูลของผู้ใช้เป็นเท็จ หากผู้ใช้ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้ตกลงยินยอมให้ BCHU ยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ใช้กับเวปไซต์ ยกเลิกรายการ หรือนิติกรรมใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำ ยึดค่าเช่าและเงินประกันสินค้า โดยไม่ถือว่าเป็นละเมิดหรือความเสียหายต่อผู้ใช้ ตลอดจนชดเชยค่าเสียหายค่าติดตามทวงถามและค่าใช้จ่ายอื่นๆของ BCHU หรือบุคคลภายนอก

12.2 ผู้ใช้ตกลงยินยอมและอนุญาตให้ BCHU ใช้ข้อมูลของผู้ใช้โดยอิสระ โดยผู้ใช้จะไม่ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทน

12.3 ผู้ใช้ตกลงให้ BCHU สามารถจำหน่าย จ่าย โอนข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัด ประยุกต์ แปล ทำให้แพร่หลาย นำไปเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของงานสร้างสรรค์ และสามารถจำหน่าย จ่ายโอนงานสร้างสรรค์นั้นได้ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนแก่ผู้ใช้

12.4 ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้ BCHU ใช้ข้อมูลของผู้ใช้ตามแต่วิจารณญาณของ BCHU โดยผู้ใช้จะไม่ขอแก้ไข เรียบเรียง ลบ ข้อมูลของผู้ใช้ และยินยอมให้ BCHU แก้ไข เรียบเรียง ลบ แสดงหรือไม่แสดงข้อมูลของผู้ใช้ตามแต่ BCHU เห็นสมควร

12.5 ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของผู้ใช้ ชดเชย ชำระค่าเสียหาย เป็นคดีความด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้เอง โดยจะไม่เรียกร้องให้ BCHU รับผิดหรือร่วมรับผิด

12.6 ผู้ใช้รับรองและรับประกันว่าข้อมูลของผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบและปลอดภัยจากไวรัส (virus) เวิร์ม (worm) โทรจัน (trojan) ฟิชชิ่ง (phishing) สแกม (scam) หรืออื่นๆที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม รบกวน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยปกติสุข

13 ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้

13.1 BCHU จะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้แก่บุคคลใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้

13.1.1 ธนาคารหรือผู้แทนธนาคาร นายหน้า ชุดคำสั่ง หรือเจ้าของชุดคำสั่ง เพื่อดำเนินการตัดเงิน กันวงเงิน ยกเลิกการชำระเงินหรือวงเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

13.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี การแจ้งความ ดำเนินคดี หน่วยงานราชการใดๆ หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นรับมอบอำนาจจาก BCHU เพื่อติดต่อหน่วยงานเหล่านั้น

13.2 BCHU ไม่รับผิดในทุกกรณี และ/หรือรับผิดในความเสียหายอย่างใดๆ อันเป็นการกระทำหรือไม่กระทำของบุคคลใดๆที่ถือหรือเข้าถึงข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้

13.3 ผู้ใช้รับประกันว่าข้อมูลทางการเงินที่ผู้ใช้ให้ไว้แก่ BCHU เป็นข้อมูลจริง เรียกเก็บเงินได้จริงและเต็มจำนวน ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ทำรายการหรือในอนาคต ผู้ใช้จะไม่เปลี่ยนแปลง ระงับ อายัต เพิกถอนข้อมูลทางการเงิน อันเป็นผลให้ BCHU ไม่สามารถเรียกเก็บเงินใดๆตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ หากผู้ใช้ผิดข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ผู้ใช้ยินยอมให้ BCHU ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ใช้เป็นจำนวน 5 เท่าของมูลค่าความเสียหาย

13.4 ผู้ใช้ตกลงยินยอม และจะไม่ยกเลิกความยินยอมที่จะให้ BCHU กระทำหรือไม่กระทำดังต่อไปนี้

13.4.1 เข้าถึง ใช้ ตรวจข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้ด้วยวิธีใดๆ อันเกี่ยวกับเงินที่ผู้ใช้ต้องชำระตามข้อตกลงและเงื่อนไข

13.4.2 ให้ BCHU เก็บรักษาและ/หรือใช้ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้

(ก) เกี่ยวกับสินค้าและบริการทุกอย่างของ BCHU

(ข) วิเคราะห์ ตรวจสอบ ยืนยัน ข้อมูลทางการเงินของผู้ใช้หรือการชำระเงินของผู้ใช้ สถานะทางการเงินของผู้ใช้

(ค) เพื่อประกอบการจัดการบัญชีและ/หรือสมาชิกของผู้ใช้ที่เปิดไว้กับ BCHU

14 ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้ยอมรับว่ารูป ข้อความ คำบรรยาย รูปแบบ ลักษณะ ดีไซน์ การสร้างสรรค์ สิขสิทธิ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาของ BCHU จะยังคงเป็นของ BCHU, BCHU เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว (exclusive right) ผู้ใช้จะไม่ทำซ้ำ คัดลอก ใช้ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสารณชน ถอดออก เปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ เครื่องหมายแสดงทรัพย์สินทางปัญญา เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย ที่ติดหรือไม่ติดอยู่กับสินค้า โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BCHU ก่อน หาก BCHU ให้บริการโปรแกรม แอปพลิเคชั่น หรือชุดคำสั่งใดๆ ผ่านระบบอื่นเช่น มือถือ แทปเลต เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินทางปัญญาของ BCHU ผู้ใช้ตกลงว่าผู้ใช้จะยังคงทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ โปรแกรม แอปพลิเคชั่น หรือชุดคำสั่งใดนั้นผู้ใช้ได้รับสิทธิเพียงการดาวน์โหลด บรรจุลงเครื่องมือที่ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น และ BCHU จะสามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิกได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้จะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง จำหน่ายจ่ายโอน หาประโยชน์ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ BCHU นี้

15. สิทธิในการใช้สินค้า

15.1 กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังผู้ใช้เมื่อ

15.1.1 ผู้ใช้ได้ชำระเงินใดๆที่ต้องชำระให้แก่ BCHU ทั้งหมดแล้ว และ

15.1.2 ผู้ใช้ได้ทำหน้าที่อื่นๆของผู้ใช้โดยครบถ้วนแล้ว

15.2 ผู้ใช้เป็นผู้เอาประกันภัยในสินค้า และ/หรือบริการจาก BCHU และยอมรับว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ในประกันภัยนั้นแทน BCHU และตกลงที่จะโอนเงินหรือค่าสินไหมทดแทน หรือประโยชน์ทั้งหมดที่ได้รับจากผู้รับประกันภัยให้แก่ BCHU ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับจากผู้รับประกันภัย

15.3 ผู้ใช้จะไม่ให้เช่า หรือให้เช่าช่วง จำหน่าย จ่าย โอน ขาย หรือกระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์รายได้จากสินค้าและ/หรือบริการจาก BCHU เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BCHU เสียก่อน, เงิน หรือผลประโยชน์ใดๆที่ผู้ใช้ได้จากการให้เช่า หรือให้เช่าช่วง จำหน่าย จ่าย โอน ขาย หรือกระทำการใดๆอันเป็นการหาประโยชน์รายได้จากสินค้าและ/หรือบริการนั้น ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับแทน BCHU และตกลงจะส่งมอบให้ BCHU เมื่อทวงถาม

16 ข้อความทั่วไป

16.1 หากข้อความส่วนใดในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่สามารถบังคับได้ ผิดกฎหมาย ข้อความเหล่านั้นจะไม่กระทบถึงส่วนอื่น ให้ข้อความส่วนที่ยังบังคับได้ ไม่ผิดกฎหมายยังมีผลต่อไป

16.2 ให้กฎหมายไทยมีอำนาจใช้บังคับกับข้อตกลงและเงื่อนไขและนิติกรรมใดๆที่ผู้ใช้ได้ทำลงกับ BCHU

16.3 BCHU จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ อันเป็นผลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้ผู้ใช้ขาดประโยชน์ ขาดทุน เสียหาย อันเกิดจาก BCHU ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

16.4 ผู้ใช้ตกลงว่าความรับผิดสูงสุดที่ BCHU ต้องชดใช้ให้กับผู้ใช้ มีมูลค่าเท่ากับและไม่เกินไปกว่าเงินทั้งหมดที่ผู้ใช้ได้ชำระไว้แก่ BCHU

16.5 BCHU อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และผู้ใช้ตกลงทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นทันทีที่ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนจาก BCHU ผู้ใช้ตกลงที่จะศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้หรือทำรายการผ่านเวปไซต์

16.6 การที่ BCHU ไม่บังคับ หรือใช้สิทธิตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการให้การยกเว้นหรือสละสิทธิแก่ผู้ใช้ หรือที่ BCHU จะใช้สิทธิต่อไปในอนาคต

16.7 ผู้ใช้ตกลงว่าการที่ผู้ใช้เผยแพร่ นำขึ้น แสดงภาพหรือข้อความเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้า หรือบริการใดๆของ BCHU ในที่ใดๆ ผู้ใช้อนุญาตและยินยอมให้ BCHU ใช้สิ่งที่ผู้ใช้เผยแพร่นั้นเพื่อการโฆษณา ทำให้แพร่หลายไม่ว่าด้วยการพิมพ์ การส่งต่อ นำขึ้น ขยายไป ในช่องทาง หรือสื่อใดๆ social media หรือจดหมายต่อไป

Updated 14 กุมภาพันธ์ 2560